Stadgar


§1 Föreningens form och säte
Föreningens namn är Kattluckan. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§3 Syfte
Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras.
Att hjälpa övergivna och nödlidande katter.
Att arbeta för god katthållning.
Att ge råd om skötsel av katter och upplysa om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering för att därmed minska kattbeståndet.

§4 Medlemmar
Medlemskap i föreningen söks skriftligen.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen, som också ska motivera sitt beslut.
Föreningen är öppen för medlemmar som följer föreningens stadgar, syfte & regler
Medlemsavgiften gäller per kalenderår, 1 januari – 31 december.
Medlemsavgiften skall betalas senast 28 februari.
Den som ej betalat medlemsavgift fram till den 28 februari äger ej rösträtt på årsmötet.
Medlemsavgiften beslutas på årsmötet.
Medlemskap erhålles genom att inbetala fastställd årsavgift.
Inbetalas medlemsavgift efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år.
Medlemskap kan ske i form av fullbetalande medlem eller familjemedlem.
Med familjemedlem avses att en fullbetalande medlem finns i hushållet.

§5 Utträde / Medlemskap upphör
Om avgiften ej är inbetald före 28 februari.
För medlem som åsidosätter föreningens syften eller på annat sätt bryter mot gällande stadgar.
Anmälan därom skall göras skriftligen till styrelsen.
Anmäld person skall meddelas skriftligen och ha rätt att komma med förklaringar innan uteslutning sker.
Medlem som avgått, på egen begäran eller genom uteslutning har ej rätt att återfå erlagd avgift och kan ej heller göra anspråk på föreningens tillgångar.

§6 Årsmöte
Årsmötet skall hållas senast den 30 april
Styrelsen beslutar om tid och plats
Kallelsen skickas 14 dagar före utsatt mötes datum
Verksamhetsåret för styrelsen är från årsmöte till årsmöte nästkommande år.
Protokoll ska föras vid föreningsstämman.

Årsmötet skall uppta följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 7. Styrelsen verksamhetsrapport
 8. Kassarapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 12. Val vid udda år: ordförande och sekreterare
 13. Val vid jämna år: kassör och två ledamöter
 14. Val av en suppleant
 15. Val av en revisor för en period av ett år
 16. Val av minst två personer till valberedningen, varav en är sammankallande
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligt framställt om detta till styrelsen
Kallelse till extra årsmöte skall följa ordinarie stadgeregler

§7 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av fem 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant
Ordinarie ledamöter väljs på en period av två 2 år och suppleanten välj på en period av ett 1 år
Udda år väljs ordförande, sekreterare
Jämna år väljs kassör och två ledamöter
Samtliga väljs genom direktval av årsmötet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre (3) styrelseledamöter så påfordrar
Suppleanterna kallas till styrelsemötena utifall ordinarie ledamot ej kan närvara
Styrelsen skall sammanträda minst tre (3) gånger per år
Samtliga sammanträden skall protokollföras och justeras av mötets ordförande och en ledamot
Avgående styrelseledamot skall omgående återlämna erhållna originalhandlingar samt anförtrodda medel och tillgångar som tillhör föreningen¨
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Sekreteraren framlägger för styrelsen samtliga inkomna brev och rapporter. Ordförande tillser att styrelsens och årsmötets beslut verkställs.
Samtliga beslut som berör medlemmarna delges, I övrigt gäller slutna protokoll

§8 Valberedning
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte framlägga förslag på ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till revisor jämte suppleant. Valberedningens förslag ska innehålla en valbar kandidat till varje post som ska väljas. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.

§9 Beslut
När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Omröstning sker öppet, utom då sluten omröstning särskilt begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

§10 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast den 28 februari nästföljande år, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse samt de vid föreningens och styrelsens sammanträden förda protokoll, hållas tillgängliga för revisorn, vilken efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte

Kassören tecknar ensam Föreningens tillhöriga konton
Kassören och ordförande, var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen
Kassören lämnar skriftlig räkenskapsrapport minst två (2) gånger per år på ordinarie styrelsesammanträde
Räkenskapsår Omfattar tiden 1 januari till 31 december

§11 Ekonomisk förvaltning
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig. Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

§12 Revision
Styrelsen ska senast 4 veckor före årsmötet överlämna räkenskaperna till revisorn, som skall avge skriftlig berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet

§13 Stadgeändring
Ändringar av föreningens stadgar skall beslutas av två (2) på varandra följande möten, varav minst ett (1) skall vara årsmöte

§14 Upplösning
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två (2) på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte
Förslag till upplösning av föreningen skall anges i kallelsen, som skall följa ordinarie årsmöteskallelses stadgar
Om disposition av föreningens tillgångar, liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter, skall beslut fattas på det sista årsmötet